عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط ریسک و بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-8-2 بازده فوق العاده

در اینجا موضوعی که دارای اهمیت می باشد موضوع محاسبه بازده فوق العاده سهام می باشد که بیش از هر چیز دیگر به وجود یک بازار فعال ، پرتحرک و کارا متکی می باشد، بازاری که معاملات سهام شرکت ها بی وقفه در آن جریان دارد و نسبت به اطلاعات حساس می باشد و واکنش نشان می دهد . در ادامه با در نظر داشتن وضعیت خاص بازار اوراق بهادار به روش های مختلف بازده فوق العاده پرداخته می گردد .

الف ) مدل بازار

1-بهره گیری از مدل بازار با آلفا و بتا مستقل برای هر شرکت : معمول ترین روش تعیین بازده فوق العاده سهام شرکت ها بهره گیری از مدل شناخته شده بازار می باشد که درآن بین بازده سهام یک شرکت و بازده مجموعه اوراق بهادار بازار (پرتفوی) یک ارتباط رگرسیونی مستقر می گردد و با بدست آوردن ضرایب آلفا و بتا رگرسیون ، براساس اطلاعات گذشته ، تخمینی از بازده موردانتظار آینده سهام شرکت متناسب با بازده بازار بدست می آید .به مقصود محاسبه بازده یک شرکت از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) بهره گیری می گردد . این مدل دارای دو پارامتر اساسی (ریسک و بازده ) بوده و از قدرت پیش بینی پذیری بالایی برخورداراست . مدل مزبور در بازار سرمایه بسیار کارا که در آن ، محدودیت در سرمایه گذاری نباشد ، سرمایه گذاران کاملا آگاه ، هزینه داد و ستد مالی صفر ، انتظارات سرمایه گذاران نسبت به ریسک و بازده مشابه ، نرخ بهره به مقصود قرض دادن یا قرض گرفتن صفر یا نزدیک به صفر وسرمایه گذار بزرگی که بتواند در قیمت سهام تاثیر بگذارد وجود نداشته باشد ، کاربرد دارد . البته مدل مذکور به دلیل ناکارآمدی بازار ، مشکل بودن انتخاب شاخص و افق زمانی مناسب به مقصود تخمین بتا و اینکه ترکیب پرتفوی واقعی بازار ناشناخته می باشد در اقدام قابل به کارگیری نمی باشد .

2- بهره گیری از مدل بازار با آلفا و بتا نمونه : اگرچه روش اظهار شده در بند اول شناخته شده ترین روش اندازه گیری بازده فوق العاده می باشد ، اما می توان روش دیگری را نیز مورد بهره گیری قرار داد و آن بهره گیری از مجموعه اطلاعات ماهانه شرکت ها برای یافتن آلفا و بتا دقیق تر برای شرکت های نمونه و تشکیل مدل بازده مورد انتظار هر شرکت برای تک تک شرکت های عضو نمونه می باشد.

با همین مدل ، بازده مورد انتظار ماهانه هر شرکت محاسبه وتفاضل آن با بازده واقعی شرکت ، بازده فوق العاده شرکت تلقی می گردد (هیگنز و بکمن،2006).

3- بهره گیری از تفاضل بازده شرکت و بازده بازار : یکی دیگر از شیوه های تعیین بازده فوق العاده بهره گیری از تفاضل بازده شرکت و بازده بازار و تلقی آن به عنوان بازده فوق العاده می باشد . در این روش عملا با از دست دادن آلفا ومساوی یک قرار دادن بتا به شکلی ساده تر تبدیل شده می باشد . با بهره گیری از این مدل که در بعضی پژوهش های مبتنی بر بازده سهام مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد ، می توان تفاضل بازده بازار با بازده واقعی شرکت را مقایسه و تفاضل حاصله را بازده فوق العاده آن شرکت تلقی نمود .

با در نظر داشتن اینکه دو روش قبل(ا و 2 )  بر پایه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می باشد و مفروضات مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در اقدام قابل اجرا نیست معمولا از این روش بهره گیری می گردد (رضایی و حیدرزاده ،1392).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر می باشد؟

2- آیا بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری