عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط ریسک و بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

5-1 مقدمه

در این پژوهش ارتباط ی بین ریسک و بازده با دوره تصدی هیات مدیره مورد مطالعه قرارگرفته می باشد.در فصول قبلی روش پژوهش و تجزیه و تحلیل به صورت کامل انجام گردید. این فصل با ارائه اختصار ای کوتاه از مطالب سه فصل قبل و یافته های پژوهش شروع  و در ادامه نتایج ارزیابی و تشریح می گردد.سپس محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج پژوهش و پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی ارائه شده می باشد.

 

5-2 اختصار پژوهش

تصمیمات مالی بنگاه های اقتصادی همواره بر اساس دو مولفه ریسک و بازده انجام می شود.از یک طرف، شرکت ها به دنبال بیشینه کردن عایدی خود از سرمایه گذاری ها هستند و از سوی دیگر با شرایط عدم اطمینان حاکم بر بازارهای مالی مواجه می باشند.پس ریسک و بازده دو سوی یک محور هستند که جهت دستیابی به بهترین عملکرد سازمان از سوی نمایندگان سهامداران هدایت می شوند. مطابق با ادبیات نظریه نمایندگی ، به مقصود کاهش تعارضات نمایندگی ، بایستی روش های کنترلی مناسبی در سازمان ایجاد گردد . ازاین رو ، ساختار حاکمیت شرکتی  به عنوان راه حلی برای تقلیل تعارضات و هزینه های ناشی از شکل گیری روابط نمایندگی مورد توجه قرار می گیرد.یکی از عناصرساختار حاکمیت شرکتی ، هیأت مدیره می باشد. سهامداران برای ارزیابی عملکرد مدیران از دو مولفه ریسک و بازده بهره گیری می کنند پس عملکرد سازمان و ریسک متواتراز آن بر تصمیمات سهامدار در خصوص مدت تصدی هیات مدیره و مدیران شرکت ها در جهت رسیدن به بیشترین بازده، موضوعی قابل پویش خواهد بود.

پس عنصر اساسی در تصمیم گیری برای حفظ یا خلع هیات مدیره ،ارزیابی توانایی های نهفته اعضای هیات مدیره با در نظر داشتن عملکرد سازمان(بازده)  و ریسک متواتراز آن می باشد.از این رو، ریسک عملکرد می تواند ناشی از توانایی های نهفته هیات مدیره و یا متغیرهای کلان اقتصادی باشد.

در نتیجه دو منبع ریسک بدست می آورید: ریسک ناشی از عدم اطمینان در مورد سطح توانایی های هیات مدیره که ریسک فوق العاده نامیده می گردد و دیگری ریسک ناشی از منابع خارج از اختیار هیات مدیره می باشد که ریسک سیستماتیک می باشد. به همین ترتیب  بازدهی سهام  را نیز می توان به عنوان عامل سنجش عملکرد سازمان به اجزا سیستماتیک و فوق العاده تجزیه نمود.

با در نظر داشتن مباحث فوق سوال اصلی در این پژوهش  این می باشد که آیا ریسک و بازده سهام (سیستماتیک و فوق العاده) بر مدت تصدی هیات مدیره تاثیر گذار می باشد یا نه؟

در این پژوهش زیرا هدف مطالعه ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته می باشد، روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی می باشد.چهار فرضیه برای پاسخ به سوال اصلی پژوهش مطرح گردید.نمونه آماری پژوهش شامل 125 شرکت پذیرفته شده در بورس می باشد که داده های آنها در طول 6 سال(1386-1391)، به عنوان دوره آزمون، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.پس از انتخاب نمونه،به کمک رگرسیون چند متغیره و ضریب تعیین و با بهره گیری از نسخه 7 نرم افزار eviews به آزمون فرضیات پرداخته گردید.نتایج حاصل آزمون فرضیات به صورت اختصار در جدول زیر ارائه شده می باشد.

بر اساس نتایج بدست آمده ، بین بازده سیستماتیک و ریسک سیستماتیک با مدت تصدی هیات مدیره از لحاظ آماری ارتباط ی معناداری هست.این ارتباط برای بازده سیستماتیک ،معکوس و برای ریسک سیستماتیک، مستقیم می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- آیا بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری