ارتباط ریسک و بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

2-2 نظریه نمایندگی

 

پس از آغاز انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم و با توسعه شرکتهای سهامی، انبوه سرمایه گذارانی به وجود آمدند، که در اداره واحدهای اقتصادی مورد مشارکت خود تأثیر مستقیمی نداشتند و تنها از طریق انتخاب هیات مدیره و نظارت بر آنها، بر اداره واحد اقتصادی خود، همت می گمارند. حاصل این فرآیند تفکیک مالکیت از مدیریت شرکتها بود.

جدایی مالکیت از مدیریت منجر به پیدایش تئوری نمایندگی گردید (ولیپور و خرم ،1390).روابط نمایندگی درون شرکت و هزینه های مرتبط با آنها، به گونه گسترده در ادبیات مالی شرکتها مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

جنس و مکلینگ ارتباط نمایندگی را قراردادی تعریف می کنند که به موجب آن یک یا چند نفر مالک، شخص دیگری را به عنوان نماینده از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به وی تفویض می کنند (محمود آبادی و مهدوی ،1392) . با برقراری ارتباط نمایندگی هر یک از طرفین ارتباط به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش می باشند.از آنجا که تابع مطلوبیت مدیران با مالکان یکسان نیست، بین آنها تضاد منافع هست. به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران لزوماً در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان)  نخواهند بود. مشکل نمایندگی عبارت می باشد، از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) گردد (نوروش و همکاران، 1388) .

پس، براساس تئوری نمایندگی، اغلب انتظار میرود که مدیران، فعالیتهایی را انجام دهند که برای سهامداران پرهزینه باشد و حتی قراردادهای بین مدیران و شرکت ها نیز نمی تواند مانع از فعالیت های فرصت طلبانه مدیران گردد، پس، سهامداران فاقد قدرت کنترل، نیازمند ساختاری برای نظارت هستند(سانجای ،2008). حاکمیت شرکتی، ابزاری برای ایجاد توازن بین سهامداران و مدیریت می باشد و سبب کاهش معضلات نمایندگی می گردد.

براساس نظریه نمایندگی ، مدیران  )نمایندگان(  شرکت ممکن می باشد تابع مطلوبیت خود را به قیمت زیرپاگذاری منافع سهامداران حداکثر نمایند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از این رو سهامداران نظارت بر مدیریت شرکت را به هیأت مدیره واگذار نموده اند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر می باشد؟

2- آیا بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری