ارتباط ریسک و بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

3-2-1 قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش حاضر،شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد،که علت های انتخاب این شرکت ها به عنوان مبنای پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • دسترسی به اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آسانتر می باشد؛به خصوص که بعضی از اطلاعات به صورت بانک های اطلاعاتی بر روی لوح های فشرده در دسترس هستند.
  • با در نظر داشتن اینکه اظلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت نظارت و مطالعه قرار می گیرد،به نظر می رسد اطلاعات مندرج در صورت های مالی این شرکت ها از کیفیت بالاتری برخوردار باشد.
  • با در نظر داشتن لازم الاجرا بودن ضوابط،مقررات و استانداردهای حسابداری مالی در تهیه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به نظر می رسد،اظلاعات مندرج در گزارش های مالی این شرکت ها همگن تر بوده و قابلیت مقایسه بیشتری داشته باشند.

3-2-2 قلمرو زمانی پژوهش

اطلاعات اولیه برای یک دوره 6 ساله از 1386 الی 1391 جمع آوری شده می باشد اما به دلیل این که اطلاعات مربوط به بعضی متغیرهای مستقل مانند انحراف معیار بازده تعدیل شده دارایی ها(Risk ROA)، دو دوره تاخیر زمانی دارد، اطلاعات آن از سال 1383 جمع آوری شده می باشد.

3-2-3 قلمرو موضوعی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قلمرو موضوعی پژوهش حاضر” ارتباط ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها”در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر می باشد؟

2- آیا بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری