عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط ریسک و بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

2-7 ریسک

اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری هست مبنی بر اینکه سرمایه از ریسک و خطر گریزان می باشد و به سوی بازده و سود تمایل دارد . به همین خاطراست که سرمایه گذاران ریسک گریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک هست یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه شان هست، امتناع می کنند. اما آیا می توان جایی را پیدا نمود که سرمایه گذاری در آن ریسک نداشته باشد؟

ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه گذاری ها پر خطرند و بعضی کم خطر. سرمایه گذار با در نظر داشتن اندازه خطر و ریسک سرمایه گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را  دارا  می باشد. معمولا سرمایه گذاران به وسیله تجزیه و تحلیل های مالی خود به دنبال بازده متناسب با توجه ریسک مربوط می باشند .

تعاریف متعددی از مفهوم ریسک در سرمایه گذاری به اقدام آمده می باشد . در یک تعریف کلی می توان چنین اظهار داشت که نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری را ریسک سرمایه گذاری می نامند.

هر نوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان هایی مواجه میگردد که بازده سرمایه گذاری را در آینده مخاطره آمیز میسازد.ریسک یک دارایی سرمایه ای بدین خاطر می باشد که این احتمال هست که بازده حاصل از دارائی کمتر از بازده مورد انتظاراست. پس ریسک عبارت می باشد از احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش بینی شده و یا می توان گفت ریسک یک دارایی عبارت می باشد از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی.

وستون بریگام، ریسک یک دارائی نظیر اوراق بهادار را تغییر احتمال بازده آتی ناشی از دارائی می داند. پس با معیارپراکندگی بازده دارایی، ریسک را میتوان انحراف معیار نرخ بازده تعریف نمود. پس می توان پراکندگی بازده های ممکنه از بازده مورد انتظار را با واریانس محاسبه و بعنوان یک معیار از ریسک تلقی نمود (مصوبه ریسک و بازده سازمان اوراق بهادار تهران ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ریسک بازده دارایی ها به دو قسمت نوسانات بازار و نوسانات مختص شرکت تجزیه می گردد که به ترتیب به ریسک سیستماتیک و فوق العاده معروف می باشند و در ادامه هر دو نوع ریسک به صورت کامل تشریح می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر می باشد؟

2- آیا بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری