عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط ریسک و بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

53  جمع بندی و تفسیر نتایج

یافته های حاصل از فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین ریسک سیستماتیک و مدت تصدی هیات مدیره ارتباط ی مستقیم و معناداری مستقر می باشد.در تفسیر این موضوع می توان گفت که بر اساس تئوری نمایندگی بین مدیران و سهامدارن تضاد منافع هست.یکی از تضاد های اساسی میان مدیران و سهامدارن این می باشد که افق تصمیم گیری مدیران کوتاه تر از افق سرمایه گذاری سهامداران می باشد و ادعای مدیران نسبت به شرکت محدود به دوره تصدی آنها می باشد در حالیکه عمر شرکت بسیار بیشتر می باشد.مدیران پس از این که به این سمت منصوب می شوند،به دلیل اینکه دوره تصدی بلند مدتی را برای خود پیش بینی نمی کنند صرفا در جهت منافع سهامداران حرکت نمی کنند بلکه از مدت کوتاهی که در این سمت قرار دارند در راستای رسیدن به منافع خود بهره گیری میکنند و از سرمایه گذاری در پروژه های بلند مدتی که در دوره تصدی آنها به بازدهی نمی رسند خودداری میکنند. هنگامی که ریسک سیستماتیک برای شرکتی بیشتر باشد، صرفا تصمیمات بلند مدت و استراتژیک که دوره ی بلند مدتی را پوشش می دهند برای شرکت ها بهینه می باشند و به نفع سرمایه گذاران می باشند.تئوری نمایندگی پیش بینی می کنند که در چنین وضعیتی ، هزینه نمایندگی به خاطر بالا بودن اندازه تضاد منافع افزایش می یابد و طرفین (مدیران و سهامداران) برای کاهش هزینه های نمایندگی و به نوبه خود افزایش منافع مشترک کوشش می کنند.از این رو، سرمایه گذارن از طریق افزایش مدت تصدی هیات مدیره کوشش می کنند تا افق دید آنها را نسبت به آینده ی شرکت افزایش داده و منافع مدیران را هم جهت با منافع خود کنند؛ از این رو با افزایش دوره تصدی هیات مدیره، مدیران را به اتخاذ تصمیمات بلند مدت تشویق می کنند تا بدینوسیله ریسک سیستماتیک شرکت را که دارای افقی بلند مدت می باشد کاهش دهند که این خود نیز منجر به کاهش هزینه های نمایندگی می گردد.لذا  بر اساس تفاسیر بر گرفته از تئوری نمایندگی نتیجه این فرضیه قابل تفسیر و تبیین می باشد و با مفروضات آن سازگاری دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وجود سیستم حاکمیت شرکتی مناسب  در شرکت ها، افزایش شفافیت اطلاعاتی را به دنبال دارد که این به نوبه خود در کارایی بازار سرمایه تأثیر مهمی اعمال می کند و در صورت کارا بودن بورس، هم قیمت اوراق به درستی و عادلانه تعیین می گردد و هم تخصیص سرمایه که مهمترین عامل تولید و توسعه اقتصادی می باشد به صورت مطلوب و بهینه انجام می گردد.شماری از سازوکارهای حاکمیت شرکتی وجود دارند که می توانند به کاهش هزینه های نمایندگی و اثرات منفی آن بر ارزش شرکت کمک کنند نتایج حاصل از فرضیه سوم نشان داد که بازده سیستماتیک  ارتباط ی منفی و معنی داری بر دوره تصدی هیات مدیره (به عنوان یکی از عوامل سازوکار حاکمیت شرکتی) دارد،که با آن چیز که انتظار داشتیم سازگار می باشد.زیرا اگر بازده سیستماتیک سهام بخش اعظمی از بازده کلی را تشکیل داده باشد نشان دهنده ی تأثیر کم رنگ هیات مدیره در عملکرد شرکت می باشد.بدین معنی که افزایش بازده شرکت ناشی از شرایط کلی اقتصاد می باشد و تصمیمات هیات مدیره تأثیر تعیین کننده ی در اداره ی شرکت ندارد و حاکی از آن می باشد که منافع مدیران با منافع سهامداران همسو نمی باشد.از این رو سهامداران  برای کاهش هزینه های نمایندگی و افزایش ارزش شرکت به بر کناری یا قطع همکاری با اعضای هیات مدیره قبلی رای خواهند داد.لذا می توان گفت که با افزایش سهم بازده سیستماتیک در بازده کل، مدت تصدی هیات مدیره کاهش می یابد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر می باشد؟

2- آیا بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری